Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez użytkowników z serwisu Talent Bunch oraz zawiera wszelkie informacje dotyczące praw i obowiązków użytkowników, jak również warunków zawierania umowy o utworzenie i obsługę konta na stronie internetowej Talent Bunch. Prowadzenie konta jest możliwe po wypełnieniu formularza, akceptacji warunków Umowy i Regulaminu oraz opłaceniu usługi zgodnie z wyborem zakresu i czasu świadczonych usług – o ile nie jest to usługa darmowa.
Talent Bunch jest platformą neutralną światopoglądowo i politycznie, skupioną na promocji i marketingu talentów, usług oraz produktów Twórców. W wypadku wykrycia działań sprzecznych z celem działania serwisu bądź publikacją treści niedozwolonych, niezgodnych z misją Talent Bunch – zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisów, zablokowania konta oraz ewentualnego powiadomienia odpowiednich organów dbających o porządek przestrzeni publicznej.

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym https://talentbunch.art/ (dalej jako Talent Bunch) i prowadzony jest przez firmę Talent Bunch Adam Bartoszewicz (wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), której siedziba zarejestrowana jest przy ul. Młynowa 60 lok. 103, 15-405 Białystok; NIP: 542-317-00-77; REGON: 385480585; adres poczty elektronicznej adam@talentbunch.art (dalej również jako Usługodawca lub Talent Bunch).
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą korzystających z serwisu Talent Bunch. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa – a wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.
3. Każdy użytkownik obowiązany jest do korzystania z portalu Talent Bunch w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Talent Bunch oraz osób trzecich.
4. Powyższy zapis odnosi się również do obowiązku zachowania przez każdego z Użytkowników kultury komentowania wpisów i podejmowania dyskusji na portalu internetowym – przy czym Talent Bunch zastrzega sobie prawo do weryfikacji i usuwania wpisów obraźliwych bądź w inny sposób naruszających dobra osobiste Twórców czy innych użytkowników portalu.
5. Użytkownik obowiązany jest do przekazywania i wprowadzania (w tym również w Formularzu Rejestracyjnym i Formularzach Współpracy) danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy w inny sposób naruszającym obowiązujące przepisy prawa.
6. Odpłatny profil twórcy, jak również praca zamieszczona w nieodpłatnej opcji „Showcase” mogą zostać usunięte przez Administratora w każdej chwili, bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Talent Bunch stwierdzi, że:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
b) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
c) Użytkownik podejmuje lub próbuje podjąć działania zmierzające do ingerowania w struktury Serwisu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób takich działań i zastosowaną technikę.

II. Zasady dotyczące danych

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Talent Bunch. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Talent Bunch. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

III. Definicje

1. USŁUGODAWCA – dalej również jako Talent Bunch lub Administrator, czyli Adam Bartoszewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Talent Bunch Adam Bartoszewicz.
2. KLIENT – również jako Usługobiorca bądź Twórca – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; również prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
3. USŁUGA – usługa elektroniczna (tj. świadczona drogą elektroniczną) odbywająca się na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, przez ustalony czas polegająca między innymi na:

 • Założeniu, udostępnianiu i prowadzeniu profilu (konta twórcy) na stronie internetowej https://talentbunch.art/, w tym udostępnianiu przez Usługodawcę na rzecz Klienta informacji oraz materiałów o działalności artystycznej/twórczej Klienta na ww. stronie internetowej, przy czym Talent Bunch ma możliwość dodatkowo zamieszczania wzmianek i materiałów dotyczących Klienta na powiązanych kanałach portalach Social Media (m.in.: Facebook; Instagram, Twitter, Pinterest) – realizowanego według jednego z dwóch zakresów:
  a) Standard – obejmujący płatne założenie profilu – wizytówki twórczej Klienta ze zdjęciem i opisem działalności, pozostawieniem danych kontaktowych, możliwością dodania trzech prac portfolio lub linków do treści multimedialnych (wideo, animacje), linkami do kanałów komunikacji Social Media, skróconym opisem zakresu działań Klienta oraz możliwym publikowaniem przez Talent Bunch postów w powiązanych mediach społecznościowych;
  b) Premium – obejmujący wszystkie usługi z zakresu planu Standard wraz z fakultatywną możliwością utworzenia nielimitowanych albumów portfolio, katalogu usług i produktów, kalendarza, a także możliwością prowadzenia własnej blogosfery oraz przeprowadzenia audytu profilu Twórcy;
 • udostępnieniu na stronie internetowej nieodpłatnie przez okres 30 dni – jednorazowej wzmianki w galerii „Showcase” obejmującej zamieszenie zdjęcia twórczości artysty wraz z podstawową informacją o autorze oraz adresem e-mail i odnośnikiem do jego profilu w social media (Facebook, Instagram). Ponadto praca może zostać umieszczona na profilu Talent Bunch na portalu Instagram.
 • dokonywaniu innych, również nieodpłatnych usług w zakresie marketingu, promocji czy informowania o działalności poszczególnych Klientów Talent Bunch.

4. FORMULARZ REJESTROWY – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej https://talentbunch.art/pokaz-sie umożliwiający zawarcie umowy na założenie profilu (konta twórcy), za pomocą którego zaznacza się treści i wpisuje dane niezbędne w celu prowadzenia przez Talent Bunch usług elektronicznych.
5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza oraz akceptacji Regulaminu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Talent Bunch na usługi elektroniczne odpłatne bądź nieodpłatne.
6. FORMULARZE WSPÓŁPRACY – formularze przeznaczone dla Klienta, który zawarł Umowę na rejestracje profilu (konta twórcy), przesłane wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy, dzięki którym gromadzi się dane i materiały niezbędne w celu prowadzenia przez Talent Bunch profilu Klienta na stronie internetowej.
7. UMOWA – nieodpłatna bądź odpłatna umowa zawierana na odległość, drogą elektroniczną między Talent Bunch i Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez określony czas Usługi bądź Usług wybranych przez Klienta i opisanych w Regulaminie.

IV. Usługi odpłatne

1. Korzystanie z portalu internetowego Talent Bunch poprzez założenie, udostępnianie i prowadzenie profilu (konta twórcy) na stronie internetowej https://talentbunch.art/, w tym udostępnianiu przez Usługodawcę na rzecz Klienta informacji oraz materiałów o działalności Klienta realizowane według jednego z dwóch zakresów (planu Standard bądź planu Premium) – jest odpłatne, z wyjątkiem wskazanym w ust. 11 niniejszego punktu.
2. Umowa na stworzenie i prowadzenie profilu zostaje zawarta na czas określony, wybrany przez Klienta (do wyboru 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy).
3. Założenie profilu następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza przez Klienta oraz potwierdzeniu rejestracji i akceptacji warunków Regulaminu i Umowy – jednak nie później niż w przeciągu 48 godzin od zakończenia rejestracji.
4. Po założeniu profilu w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia usług, Klient powinien utrzymywać stały kontaktu z Talent Bunch i przesyłać aktualne informacji o swojej działalności.
5. Przeprowadzenie audytu profilu Twórcy – jako jedna z usług planu rozszerzonego, polega na dokonaniu przez Talent Bunch podsumowania obecności Klienta w platformie po zakończeniu okresu abonamentowego. Powyższe czynności przeprowadzone będą na podstawie badania aktywności profilu w danym okresie abonamentowym. Audyt kończy się przesłaniem na adres mailowy Klienta raportu, dzięki któremu Klient zapozna się z liczbami dotyczącymi między innymi ilości wyświetleń/odwiedzin jego profilu, portfolio, katalogów usług i produktów czy też aktywności przy wpisach blogowych.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z zamówionej Usługi poprzez poinformowanie o tym Talent Bunch – przesyłając maila z wyraźną rezygnacją na adres: help@talentbunch.art bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej.
7. Klient nie jest uprawniony do dochodzenia zwrotu zapłaconej ceny założenia profilu w przypadku dobrowolnej rezygnacji z dalszych usług odpłatnych w czasie trwania umowy.
8. Po rezygnacji z Usługi, rozwiązaniu Umowy bądź upływie czasu na jaki została zawarta Umowa – Talent Bunch usunie profil i wszelkie dane Klienta z serwera strony internetowej oraz z portali powiązanych.
9. Klient wraz z zawarciem umowy na odpłatne usługi, jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie drogą mailową przypomnienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia okresu abonamentowego na prowadzenie profilu twórczego.
10. Na 30 dni oraz na 7 dni przed terminem wygaśnięcia Umowy, Klient poinformowany zostanie o zbliżającym się okresie oraz o możliwości przedłużenia Umowy na kolejny okres. W tym celu Talent Bunch prześle na adres mailowy Klienta formularz dotyczący wyrażenia oświadczenia o chęci wydłużenia Umowy. Brak zwrotnego odesłania formularza poczytuje się za brak wyrażenia chęci dalszego kontynuowania Umowy i rozwiązania jej z końcem aktualnego okresu abonamentowego.
11. Twórca w ramach przetestowania usługi profilu Talent Bunch, może wybrać darmową 14-dniową opcję założenia profilu planu Standard. Klient w okresie tym może zdecydować o przejściu na plan i okres odpłatny, przesyłając informacje drogą mailową (help@talentbunch.art) bądź przez formularz kontaktu. Darmowa 14-dniowa opcja próbna nie jest automatycznie przedłużana na wersję odpłatną, co w przypadku braku reakcji i złożenia oświadczenia o przejściu na plan odpłatny – skutkuje usunięciem profilu Twórcy ze strony.
12. Możliwość skorzystania z darmowej 14 dniowej opcji testu profilu wymaga prócz wypełnienia formularza osobowego, wcześniejszej akceptacji Regulaminu oraz pozostałych oświadczeń prawnych, w tym klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych i oświadczenia o autorstwie przesłanych prac.

V. Usługi nieodpłatne

1. Jednorazowe udostępnienie materiału potencjalnego Klienta indywidualnego tzw. „Showcase” jest Usługą nieodpłatną.
2. Chęć udostępnienia jednorazowej wzmianki w galerii „Showcase” odbywa się za pośrednictwem witryny https://talentbunch.art/showcase/ – poprzez dokonanie przez Klienta rejestracji zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie.
3. Możliwość skorzystania z 30-dniowej wzmianki „Showcase” wymaga:

 • wcześniejszej akceptacji Regulaminu oraz pozostałych oświadczeń prawnych, w tym klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych i oświadczenia o autorstwie przesłanych prac;
 • wypełnienia formularza informacji o Twórcy, który zawiera dane takie jak: imię i nazwisko autora pracy; tytuł pracy oraz adres e-mail;
 • dołączenia do formularza rejestracyjnego 1 (jednej) pracy / zdjęcia (do 2mb wielkości) oraz wskazanie linków do social media Twórcy tj. Instagram, Facebook;

4. Po prawidłowej rejestracji wzmianki „Showcase”, Twórca otrzymuje powiadomienie udostępnienia na okres 30 dni, darmowej wzmianki na wskazany adres e-maila i w tym czasie jego praca/zdjęcie wraz z opisem zamieszczona zostaje w galerii Talent Bunch.
5. Po zamieszczeniu pracy/zdjęcia Klienta w zakładce „Showcase” nie jest możliwe w okresie obowiązywania usługi dokonywanie zmiany zamieszczonej wzmianki.
6. Po upływie 30 dni od umieszczenia wzmianki „Showcase” – zdjęcie z opisem twórcy zostaje automatycznie usunięte z portalu internetowego Talent Bunch.
7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zamówionej Usługi nieodpłatnej, poprzez poinformowanie o powyższym Talent Bunch za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: help@talentbunch.art bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej.
8. Po rezygnacji z Usługi bądź upływie czasu, praca automatycznie zniknie z galerii „Showcase” Talent Bunch.
9. Wszelkie prawa do twórczości należą do autora, a platforma, za zgodą Twórcy, jedynie udostępnia prace.
10. W każdym przypadku przesłania pracy w ramach „Showcase” to Talent Bunch posiada ostateczną i niepodważalną decyzję o umieszczeniu bądź odmowie umieszczenia pracy klienta na portalu – bez podania przyczyn takiej decyzji.

VI. Procedura założenia profilu Talent Bunch (zawarcie Umowy)

1. Chęć założenia profilu odbywa się za pośrednictwem witryny https://talentbunch.art/pokaz-sie, poprzez dokonanie wyboru jednego z planów Usługi, określonych w tabelach opisujących ich zakres, czas trwania Usługi oraz cenę.
2. Ceny poszczególnych planów podane są na stronie internetowej w złotych polskich z wliczonym podatkiem VAT (tj. w kwocie brutto).
3. Użytkownik oznacza wybrany przez siebie plan klikając w odpowiednią ikonę z cennika, po czym przechodzi do kolejnej zakładki podsumowania informacji wybranego planu usługi oraz podstawowych informacji o Umowie.
4. W zamieszczonym w witrynie podsumowania planu znajduje się odnośnik do dokumentu Regulaminu i Umowy, a po zapoznaniu się z ww. dokumentami, Klient zaznacza ikonę “zapoznałem się z Umową i Regulaminem, przejdź dalej”.
5. W dalszej części Rejestracji pojawia się widok z Formularzem Rejestrowym do zebrania danych wymaganych do zawarcia Umowy w tym formularz informacji profilowych Twórcy – wypełniany celem stworzenia profilu. Przy wypełnianiu formularza należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Celem prawidłowego przejścia do kolejnego etapu Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej.
7. W wypadku Usługobiorców będących przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz numeru NIP.
8. Klient może podać również numer telefonu kontaktowego (dobrowolne) oraz może wskazać dodatkowe dane niezbędne do wystawienia i przesłania faktury (w tym oznaczenie firmy).
9. Korzystanie z Formularza Rejestracyjnego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia akceptacji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania dokonywania rejestracji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
10. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych Formularza Rejestracyjnego, Klient potwierdza dane i składa wszelkie niezbędne oświadczenia.
11. Po złożeniu oświadczeń na wskazany adres mailowy Klienta  przesłany zostanie e-mail potwierdzający.
12. W otrzymanym mailu potwierdzającym, Klient otrzymuje również pełną dokumentację potwierdzającą założenie profilu, tj. zaakceptowany wcześniej Regulamin i Umowę, dane Talent Bunch do dokonania przelewu oraz w przypadku planu Premium dodatkowo pakiet Formularzy Współpracy w tym:

 • Formularz do zamieszczania albumów portfolio (foto, grafiki, ilustracje);
 • Formularz do utworzenia katalogu usług/produktów (opcjonalny);
 • Formularz do zamieszczania wpisów “multimedialnych” (wideo/animacje);
 • Formularz do tworzenia wpisów blogowych, w tym również wpisów multimedialnych (w przypadku planu rozszerzonego);
 • Formularz do utworzenia kalendarza (opcjonalny).

13. W przypadku planu Standard, Klient otrzyma jeden Formularz Współpracy do ewentualnej zmiany lub aktualizacji informacji w jego profilu.

VII. Warunki Płatności

1. Płatność za usługi odpłatne tj. stworzenie i opublikowanie profilu Twórcy na Talent Bunch – odbywa się z góry, za cały okres abonamentowy utrzymywania profilu Klienta.
2. Klient dokonuje wpłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (po przejściu procedury założenia profilu zgodnie z pkt VI Regulaminu) oraz otrzymania drogą mailową faktury;
3. Wpłaty dokonuje się przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Talent Bunch.

VIII. Czas trwania Usługi odpłatnej

1. W zależności od wybranego planu abonamentowego, usługi Talent Bunch w zakresie utrzymania profilu mogą być świadczone na rzecz Klienta na czas określony:

 • 3 miesięczny
 • 6 miesięczny
 • 12 miesięczny

2. Okresy obowiązywania usługi liczy się od dnia zawarcia umowy i pojawienia się profilu Klienta na stronie internetowej Talent Bunch – do końca dnia odpowiadającego dacie jej zawarcia (np. przy okresie 3 miesięcznym, umowa zawarta dnia 13.11.2019 r. obowiązuje do dnia 13.02.2020 r. włącznie). W przypadku braku odpowiedniego dnia miesiąca odpowiadającemu dacie jego zawarcia, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem tego miesiąca (np. w okresie 3 miesięcznym, umowa zawarta 30.11.2019 r. obowiązuje do dnia 29.02.2020 r. włącznie).

IX. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 2) dostęp do poczty elektronicznej; 3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 68.0 i wyższej lub Edge w wersji 79 i wyższej, Opera w wersji 60 i wyższej, Google Chrome w wersji 75 i wyższej, Safari 12 i wyżej; 4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; 5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

X. Potencjalne zagrożenia świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informujemy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez nas środków zabezpieczających infrastrukturę Talent Bunch przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: − złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; − programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu; − spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; − wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); − włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
2. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: − włączona zapora sieciowa (ang. firewall), − aktualizacja wszelkiego oprogramowania, − nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, − czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, − wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, − regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, − szyfrowanie transmisji danych, − instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), − używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
3. Talent Bunch oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Każdy Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez Talent Bunch odpłatnych i darmowych Usług jak również składać reklamacje związanie z zamieszczanymi treściami oraz działaniem strony internetowej czy powiązanych kanałach [portalach] dystrybucyjnych.
2. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając zastrzeżenia na adres: help@talentbunch.art, jak również w formie formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej, a także formie pisemnej wysyłając reklamacje listem na adres: ul. Młynowa 60 lok. 103, 15-405 Białystok.
3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 • żądania Usługobiorcy;
 • danych kontaktowych składającego reklamację.

4. Wymogi podane w punkcie poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XII. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Zgodnie z przepisami art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) – Klient będący konsumentem, zawierający umowę na dostarczanie treści cyfrowych (tj. odpłatne stworzenie profilu twórczego Talent Bunch) nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, po stworzeniu tego profilu i umieszczeniu go na stronie internetowej Talent Bunch.
2. Klient korzystając z usług odpłatnych Talent Bunch, wyraża jednocześnie zgodę i godzi się na stworzenie profilu twórczego, tj. na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu na odstąpienie i potwierdza, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z przepisami zawartymi w powołanej wyżej Ustawie oraz zgodnie z art. 16 lit. m Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.)

XIII. Prawa autorskie i prawa pokrewne

Wszelkie materiały i publikacje zamieszczone na serwisie Talent Bunch (w tym tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych. Wszystkie prawa do treści zawartych w serwisie oraz będący- ch składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy, Klientowi lub wskazanym i oznaczonym osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę.
Zabronione jest utrwalanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji w udostępniane materiały przez odwiedzających portal Talent Bunch – które byłyby sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2019r.
2. Usługi Talent Bunch świadczone są na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy zawieranej zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem serwisu Talent Bunch należy zgłaszać bezpośrednio Administratorowi drogą elektroniczną na adres: help@talentbunch.art lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.talentbunch.art/kontakt.
4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Talent Bunch. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://www.talentbunch.art/regulamin.pdf. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.